كيس بازسازي كامل دندانهاي فك بالا و پايين بيمار كه در اثر سايش شديد دچار تخريب و كوتاه شده است.
درمان انجام شده براي بيمار: بازسازي كامل دندانهاي هر دو فك توسط روكش هاي سراميكي و زيركونيا.

راديوگرافي دنداني