كيس بازسازي كامل دندانهاي فك بالا و پايين بيمار كه در اثر سايش شديد دچار تخريب و كوتاه شده است.

درمان انجام شده براي بيمار:

بازسازي كامل دندانهاي هر دو فك توسط روكش هاي سراميكي و زيركونيا.

بلیچینگ دندان

ایمپلنت دندانی

راديوگرافي دنداني